Diplom skrivna på kalvskinnspergament är gamla historiska urkunder som myndighetsbrev, brev från kyrkliga överheter ända ner till påven i Rom och gamla tingsprotokoll. I AJH:s papper finns noteringar om sådana diplom ända tillbaka till år 817. Före 1600talet skrevs dessa på kalvskinnspergament, de världsliga avfattades på dansk-norsk fornnordiska eftersom vi tillhörde den regimen och de kyrkliga breven skrevs mest på latin eftersom dom skulle läsas och läsas upp av utbildade präster som sedan kunde översätta. Det finns en mängd avskrifter och fotokopior av sådana diplom och jag har här tagit med och visat några som handlar om ekonomisk verksamhet i Bringåsen på 14 och 1500-talet.

Man bör nog räkna med att de här avhandlade gårdsköpen var stora och viktiga händelser även för dom som tillhörde den maktägande överklassen, vilken i högsta grad inkluderade kyrkans män. Tinget, där de här protokollen skrevs var en påkostad och välorganiserad byråkrati. Tinget tillsammans med kyrksocknarna hade, som jag ser det, till huvuduppgift att hålla ordning på undersåtarnas produktionsapparat för att främja en god och säker leverans av råvaror, skatter och tionden till en massa symbolprojekt och revirstrider som nästan aldrig var till någon nytta för allmogen själva.

I avsnittet StuguBoken refererar A J Hansson till ännu äldre brev från 12 - 1300talen där ffa ärkebiskopen i Uppsala organiserar kommunikationsvägen för sina skatteindrivare från östersjökusten in till centrala Jämtland genom att låta anlägga och finansiera en gästgivarstation i den stora ödemark där Stugun sedan växte fram. Finansieringen för att bekosta transporttjänsterna för dessa kyrkans och även kronans män ordnades förutom från lokalt jordbruk genom att gästgivaren skulle nyttja avkastningen från en gård i den bördigare jordbruksbygden Hölje, Lit så där 50 kilometer från Stugun.

http://www.busvebacken.se/PergamentBrev?action=AttachFile&do=get&target=K%C3%B6pebrev+%C3%A5r+1435.pdf är en elegant och välgjord avskrift och tolkning av ett gårdsköp i Bringåsen år 1435.

Den följande fotokopian avhandlar köp av ungefär samma område nästan hundra år senare. Det kan tillfogas att begreppet "ödesböle" knappast var detsamma som vi idag förknippar med en sedan länge övergiven och igenvuxen gård eller torpställe. Då handlade det mera om att gården vid skrivtillfället inte fungerade som skattepliktigt företag, d v s saknade brukare eller "åbo". Däremot utnyttjades ganska säkert de markresurser och anläggningar som tillhörde gården av övriga byalaget eller kunde (som jag tror nedanstående köpebrev handlar om) köpas upp som "förstärkningsjord" av någon mer avlägsen bonde, för att så småningom åter tas i bruk som självständigt företag och skattebetalare. http://www.busvebacken.se/PergamentBrev?action=AttachFile&do=get&target=Busvedbrev+1525.jpg

Detta är ett orginalpergament som låg i samlingarna på Busvebacken. Jag vet ännu inte vad texten innehåller, men det visar sig nog så småningom. http://www.busvebacken.se/PergamentBrev?action=AttachFile&do=get&target=Pergamentbrev.jpg

Busvebacken: PergamentBrev (senast redigerad 2020-12-20 23:46:27 av JanNilsson)