Släktregister

Komplettering till A.J. Hanssons släktböcker "Rödöboken" och "Stuguboken". Under länkarna KarinsMemoarer och KyrkåsBor finns utbyggda moderna och klickbara släktregister med flera personuppgifter och fotomaterial där det varit tillgängligt.

Ur Släktförteckning och register å Anders Johan Hanssons i Bringåsen och hans syskons fäderne och mödernesläkter från äldsta tider intill nuvarande tid. Samlad och utarbetad af A. J. Hansson i Bringåsen åren 1925 – 1930

Kompletterad fram till 1979 av L. J. Andersson , Skjör samt därefter av Jan Nilsson, Bringåsen.

Tab. 24

Anders Larsson (son af Lars Andersson i Söre, Lits socken, se tab 20) född 1796 den 29 Mars, Död 1869 d. 5 nov. Bonde och rusthållare å hemmanet No 1 i Kläppe. Sockenskrivare och kyrkovärd i Kyrkås församling. Företog under många år handelsresor till Stockholm och Norge. Gift 1822 d. 20 okt. med bondedottern Anna Hansdotter (från Kläppe No 1) född 1797 d. 24 nov. Död 1857 d. 27 juli i rödsot. Dotter till bonden Hans Olofsson derstädes. Barn:

Anteckning till tab. 24

Anders Larsson i Kläppe företog under många år handelsresor till Stockholm , medförande flera lass skogsfågel, renstekar, smör, talg m. m. varvid försäljningen försiggick å Hötorget i Stockholm. Dessa resor företogs på vintern i Januari eller Februari. Anders Larsson var en mycket skicklig fiolspelman, och eftersökt bröllopsspelman, som tillsammans med sin nästan jemnårige ungdomskamrat Anders Nilsson från Korsta spelade vid 303 stycken bröllop i deras yngre år.

Tab. 187

Jon Johansson (son af Johan Nilsson i Häste, Rödön) född 1792 d. 25 April. Död 1848 d. 9 Augusti=56 år. Född i Wike, Rödöns socken. Bonde å hemmanet no 1 i Lungre1820 – 1848. Kyrkvärd 1824 – 1848. Gift 1818 d. 8 November med bondedottern Brita Persdotter i Lungre född 1795 d. 20 April. Död 1880 d. 18 Juni = 85 år. Dotter till Per Eriksson i Lungre o h h Brita Persdotter från Greningen. Barn:

Tab. 28.

Hans Andersson,(son af Anders Larsson i Kläppe, se Tab 24)född 1826 den 6 Okt. Död 1900 den 24 April = 73 år 7 mån. 18 dag. Bonde å hemmanet 5/24 mantal Bringåsen no 2. War i yngre år sockenskrivare, samt kommunnalstämmoordförande i Kyrkås socken. Riksdagsman från och med 1870 till och med 1890 och bevistade 18 Riksdagar. Landstingsman i 30 år. R.W.O. (Riddare af Wasaorden) Gift 1853 den 19 Juni med bondedottern Brita Jonsdotter dotter till Jon Johansson från hemmanet no 1 i Lungre, född den 8de Februari. Död 1922 den 5 Juni= 96 år, 3 mån 27 dagar. Se tab 187(Det berättas att Brita år 1912(eller 1909?), när hon skulle titta på den då nybyggda lagården, föll i skulltrappan och ådrog sig lårbensbrott. Detta läkte aldrig utan hon fick resten av sitt liv släpa sig fram på kryckor.

Hans och Brita övertog först faderns hemman i Kläppe. Efter ett troligen samordnat arvskifte på Jon Johanssons sterbhus i Lungre lämnade Hans efter ett par år fadershuset i Kläppe till de yngre bröderna Lasse och Anders och paret flyttade till Bringåsen och Britas obebyggda arvslott där från sterbhuset.)

Barn:

Anteckning till Tab 28.

Hans Andersson i Bringåsen var en mångsidigt utbildad man, skicklig i smidning, handaslöjd och snickring. War i sin medelålder en framstående elgjägare och en säker skytt. Hans karakteristik ooch lefnadsbana kan i öfrigt beskrivas på följande sätt.

Någon skolunderbyggnad har Hans Andersson aldrig fått utöver den undervisning som kunde erhållas i en småskola på 1830-talet. Folkskolor funnes då icke ännu, men då han under hela sitt lif hade en sällsynt stor läslust och godt minne förvärfvade han sig med tiden genom sjelfstudium rätt så omfattande kunskaper i olika ämnen. Det som särskilt intresserade honom voro historia, geografi och naturkunnighet. I astronomi var han betydligt hemmastadd, varföre han ock äfven på äldre dagar, noga följde planeternas gång och ställning på himlavalfvet under olika årstider. Skrivning, samt räkning i de fyra enkla räknesätten fick han tidigt lära sig af sin skriv- och räknekunnige fader. Hans Anderssons intellektuella begåfning var mycket mångsidig, han hade en ovanligt god uppfattningsförmåga, var snabbtänkt och egde ett klart förstånd i allt.

Särskildt kan antecknas att han egde ett högst ovanligt lokalsinne och orienteringsförmåga i skog och mark, som aldrig svek. Derjemte var han mycket skicklig i konsten att efter ögonmått kunna bedöma afstånd och höjdlägen. Till sin karaktär var Hans Andersson strängt rättrådig och tålde derför aldrig några orättvisor. Med sin klara uppfattning och sin skarpblick insåg han alltid det rätta och handlade derefter. Wid motsägelser kunde han lätt brusa upp och med stor skärpa framhålla sina egna synpunkter, som han ansåg vara de rätta.

Wid något över 30 års ålder blef Hans Andersson, efter sin fader, antagen till sockenskrivare i Kyrkås kommun, hvilken befattning afsåg att ombesörja de kommunala angelägenheterna, såsom debitering af utskylder m.m. Sedan de af riksdagen 1862 antagna nya komunal-författningarna skulle börja tillämpas blef Hans Andersson utsedd till kommunalstämmans och kommunalnämndens första ordförande inom Kyrkås socken, vilka befattningar af honom innehades åren 1863 – 1869, eller intilldess han sistnämnda år blef vald till riksdagsman för Offerdals- Lits- och Hammerdals tingslagar, vilka då utgjorde Jämtlands norra valkrets. Som riksdagsman bevistade han riksdagarna 1870 – 1883, samt åren 1887 - 1890 och var derunder i många år ledamot af statsutskottet.

Redan år 1863 blef Hans Andersson vald till landstingsman för Lits tingslag ooch fungerade som sådan i mer än 30 års tid.

Under många år var han äfven ledamot i bevillningsberedningar och bevillningstaxeringar. War styrelseledamot i Jämtlands Folkbank, samt i Sveriges riksbank i Östersund till några år före sin död år 1900. Att ej nämna en hel del andra befattningar och uppdrag af olika slag.

Till riddare af kungl. Wasaorden blef Hans Andersson utnämnd något år på 1870-talet. (Enligt funnen brevväxling skedde denna utnämning 1896.)

Till sitt yttre var Hans Andersson en storväxt man, men magerlagd tillfölje af kronisk magkatarr, som han led af i mycket lång tid och som slutligen blef hans död.

Tab. 35.

Gift 1887 d. 19 Juni (fel! skall vara 21 juni) med bondedottern Ingeborg Nilsdotter i Bringåsen, född 1866 d. 28 Nov., Död 1902 d. 28 Juni. Dotter till bonden Nils Persson derstädes(på Backmans) och hans hustru Anna Eriksdotter från Boda, Lit. Gift 2dra gången 1905 den 17 Juni med bondedottern Maria Erika Eriksdotter i Rösta, Ås socken, född 1870 den 4de Maj. Dotter till bonden Erik Mårtensson derstädes. Död 1942 den 31 mars. Barn i 1sta giftet:

Busvebacken: SlaktRegister (senast redigerad 2019-04-08 13:38:18 av JanNilsson)